Naam, zetel en duur
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: BUSINESSCLUB ZONDER GRENZEN.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Deventer.
Artikel 2.
De vereniging is opgericht op 9 december twee duizend vijftien en aangegaan voor onbepaalde
tijd.

Doel en middelen
Artikel 3.
1. Het doel van de vereniging is het verbeteren en onderhouden van contacten tussen ondernemers in alle bedrijfssectoren in de gemeente Deventer en omstreken, alsmede het opdoen door die ondernemers van kennis.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het bevorderen van onderling goede zakelijke verhoudingen tussen de leden;
- het bieden van een netwerk voor de (samenwerking tussen de) leden;
- het uitnodigen van sprekers voor de ledenbijeenkomsten.
Voorts tracht de vereniging in het algemeen haar doel te bereiken door alle wettige middelen die tot het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Leden
Artikel 4.
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden.
2. Gewone leden zijn in de gemeente Deventer en/of omstreken gevestigde bedrijven of instellingen, daaronder begrepen zelfstandig beroep, (van welke rechtsvorm dan ook) die
zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Gewone leden kunnen ook zijn natuurlijke personen die dagelijks leiding geven aan een buiten Deventer en/of omstreken gevestigd bedrijf/instelling, doch zelf wel in deze regio
woonachtig zijn. Gewone leden kunnen bij de vereniging door ten hoogste één (1) natuurlijke persoon die dagelijks leiding geeft aan het bedrijf/de instelling worden vertegenwoordigd.
3. Ereleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene
vergadering - op gemotiveerd voorstel van het bestuur of ten minste vijf gewone leden - met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen zijn benoemd en hun
benoeming hebben aanvaard.
4. Het bestuur van de vereniging houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Aanmelding en toelating
Artikel 5.
1. Aanmelding als lid van de vereniging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van het bestuur der vereniging, zulks op de wijze als bepaald in het huishoudelijk
reglement.
2. Het bestuur der vereniging beslist omtrent de toelating van leden binnen een bij huishoudelijk reglement vastgestelde termijn.
3. Bij niet-toelating tot lid door het bestuur kan op schriftelijk verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Bedoeld verzoek dient te worden ingediend bij het bestuur binnen één maand na afwijzing van het verzoek tot toelating door het bestuur.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap van gewone leden eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden, wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten
gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
d. door ontzetting; deze kan alleen geschieden, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
2. Schriftelijke opzegging namens de vereniging van- en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur der vereniging.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzegtermijn van ten minste één maand.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd:
a. indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen één maand nadat een besluit, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of meegedeeld, tenzij
het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen één maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of fusie.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op
de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Schorsing
Artikel 7.
1. Leden die handelen in strijd met de statuten of reglementen van de vereniging of die zich niet gedragen naar besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten, die het
bestuur krachtens de statuten of reglementen heeft genomen, kunnen door het bestuur van de vereniging worden geschorst.
2. Schorsing kan - behoudens in het geval als gemeld in artikel 6, lid 5 - eerst geschieden, nadat het lid in de gelegenheid is gesteld zich te verantwoorden.
3. Van een besluit tot schorsing staat de betrokkene binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid
geschorst.
4. Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot opzegging of ontzetting, eindigt door het verloop van die termijn.
5. Gedurende de periode van schorsing kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Verplichtingen van leden
Artikel 8.
1. De gewone leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, welke door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Zij kunnen daartoe bij huishoudelijk reglement worden ingedeeld in categorieën, die een verschillende contributie betalen.
Ereleden zijn niet gehouden tot het betalen van contributie.
2. Wanneer het lidmaatschap anders dan door overlijden in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de contributie over het betreffende
verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders mocht besluiten.
3. De algemene vergadering kan bepalen, dat nieuw toegetreden gewone leden een entreegeld moeten betalen.
4. Het bestuur van de vereniging is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting tot het betalen van contributie of
entreegeld.
5. Bij huishoudelijk en/of enig ander reglement, vast te stellen door de algemene vergadering, kunnen aan de gewone leden andere verplichtingen, dan hiervoor vermeld,
worden opgelegd in het kader van de realisatie van het doel der vereniging.

Bestuur
Artikel 9.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een (bij voorkeur oneven aantal van) ten minste drie en ten hoogste zeven personen, die allen meerderjarig moeten zijn.
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden van de vereniging.
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn zowel het bestuur als ten minste vijf stemgerechtigde leden van de vereniging bevoegd. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping tot de vergadering medegedeeld. De voordracht door bedoelde leden moet ten minste twee dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur der vereniging worden ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
vergadering.
5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering conform het vorige lid de opgemaakte voordracht(en) het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene
vergadering vrij in haar keuze. 
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
7. De voorzitter van het bestuur der vereniging wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. De overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling
overleg verdeeld.
8. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.
9. Mocht(en) in het bestuur om welke reden ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid
niettemin een wettig bestuur, onverminderd de verplichting van de algemene vergadering zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.

Bestuurslidmaatschap
Artikel 10.
1. De wijze van aftreden en vervanging van bestuursleden wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld.
2. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt, behalve door ontslag, aftreden of vervanging, voorts door:
a. eindiging van het lidmaatschap van de vereniging;
b. bedanken.

Besluitvorming bestuur
Artikel 11.
1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, welke door de vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en de
secretaris worden ondertekend. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit is niet beslissend, zulks in afwijking van het dienaangaande in de wet bepaalde.
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen vanen de besluitvorming door het bestuur worden vastgesteld.

Taak en bevoegdheden bestuur; vertegenwoordiging
Artikel 12.
1. Behoudens statutaire beperkingen is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden
benoemd en ontslagen.
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan door de
vereniging tegen derden worden ingeroepen. 
4. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
a. hetzij het bestuur;
b. hetzij de voorzitter samen met de secretaris;
c. hetzij de voorzitter samen met de penningmeester;
d. hetzij de secretaris samen met de penningmeester.

Boekjaar - jaarverslag - rekening en verantwoording
Artikel 13.
1. Het boekjaar der vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering -
zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring
aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van die termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging te geven.
6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaren lang te bewaren.

Algemene vergaderingen
Artikel 14.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt binnen de in artikel 13, lid 3 genoemde termijn een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. Het bestuur roept hiertoe de algemene vergadering bijeen. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 13, met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
c. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
d. de vaststelling van de jaarlijkse bijdragen;
e. de begroting voor het lopende verenigingsjaar;
f. de voorziening in eventuele vacatures;
g. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering.
3. Daarnaast roept het bestuur de algemene vergadering bijeen zo dikwijls zij dit wenselijk oordeelt of wanneer zij daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende (1/10) van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen na ontvangst daarvan geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping op de wijze, vermeld in artikel 18. In het verzoek en bij de oproeping dienen de te behandelen onderwerpen te worden vermeld.

Toegang en stemrecht
Artikel 15.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, uitgezonderd de ondersteunende leden. Geen toegang hebben geschorste leden, met dien verstande dat een geschorst lid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing op zijn verzoek in beroep wordt behandeld en bevoegd is daarover in die vergadering het woord te voeren.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder gewoon lid van de vereniging, dat niet is geschorst, en ieder erelid heeft één stem.
4. Een stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid te doen uitbrengen, met dien verstande dat ieder stemgerechtigd lid niet meer dan één stem bij volmacht mag uitbrengen.
5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Voorzitterschap - notulen
Artikel 16.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt, die door de eerstvolgende algemene vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. Zij, die de vergadering bijeenroepen, kunnen op kosten van de vereniging een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming algemene vergadering
Artikel 17.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel met uitzondering van de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het minste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het minste aantal stemmen op méér dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot, wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
8. Een éénstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding -, ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied, dan wel is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmede verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
10. In een algemene vergadering kunnen - behoudens het hiervoor in lid 9 bepaalde - slechts geldige besluiten worden genomen over onderwerpen, die op de wijze als omschreven in artikel 18, leden 2 en 3 aan de leden zijn medegedeeld.

Bijeenroeping algemene vergadering
Artikel 18.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. Bijeenroeping geschiedt middels schriftelijke kennisgeving aan de adressen van de leden volgens het ledenregister; bijeenroeping kan ook geschieden middels het plaatsen van een oproep in het verenigingsblad of een advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging zetelt veelgelezen dagblad.
De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste tien dagen, onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 en 20.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. De stemgerechtigde leden zijn bevoegd om onderwerpen - niet betreffende statutenwijziging of ontbinding der vereniging - aan de agenda der algemene vergadering
toe te voegen. Daartoe dient een schriftelijk verzoek, ondertekend door ten minste vijf stemgerechtigde leden, inhoudende de te behandelen onderwerpen, bij het bestuur der vereniging te worden ingediend uiterlijk zeven dagen vóór de betreffende algemene vergadering.
Het bestuur is verplicht uiterlijk drie dagen vóór de betreffende algemene vergadering schriftelijk bedoelde onderwerpen aan de leden mede te delen.
4. Indien een lid hiermee instemt kan de bijeenroeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat hem voor dit doel is bekend gemaakt.

Statutenwijziging
Artikel 19.
1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering ten minste vier weken van tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld, alsmede de plaats waar het afschrift van het voorstel ter inzage ligt.
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde (2/3) van bedoelde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen. Bedoelde tweede vergadering wordt ten minste twee weken na de eerste gehouden.
3. Het hiervoor in de leden 1 en 2 bepaalde is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding
Artikel 20.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
2. Het in artikel 19, leden 1, 2 en 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
3. Bij ontbinding der vereniging zijn de bestuursleden van de vereniging als vereffenaars met de vereffening van het vermogen der vereniging belast, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders mocht bepalen of de rechter andere vereffenaars heeft benoemd.
Op deze vereffenaars zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag van- en het toezicht op bestuursleden van toepassing.
4. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding der vereniging inschrijving geschiedt in het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van toepassing.
5. Bij het besluit tot ontbinding zal de algemene vergadering beslissen over de bestemming van een na vereffening eventueel resterend batig saldo.
6. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop der vereffening. Bewaarder is degene die bij het besluit tot ontbinding als zodanig door de algemene vergadering is aangewezen.

Reglementen
Artikel 21.
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. De algemene vergadering is bevoegd andere reglementen vast te stellen. Het in lid 2 bepaalde is ook ten aanzien van deze andere reglementen van toepassing.

Slotbepaling
Artikel 22.
In alle gevallen, waarin de wet, de statuten en de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

SLOT
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte is verleden te Raalte op de datum zoals in het hoofd van deze akte staat vermeld.

Over ons

Voorzitter:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris/Penningmeester:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ledenadministratie:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meld je aan voor onze uitnodigings mail

Wij versturen maandelijks een uitnodiging van onze netwerkavonden. Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor onze uitnodiging.

Wat kan je verwachten

Contactsgegevens

  •  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.